בית המקדש הראשון חרב מפני שלוש עברות

13 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

בית המקדש הראשון חרב מפני שלוש עברות,

עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית

המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. במה חטא

עם ישראל? כותב הנביא "עַ ל מָ ה אָבְ דָה הָ אָרֶץ

נִצְּ תָ ה כַמִּ דְ בָּ ר מִ בְּ לִ י עֹבֵר: וַיֹּאמֶ ר ה' עַ ל עָ זְבָ ם אֶ ת

תּוֹרָתִ י אֲ שֶׁ ר נָתַ תִּ י לִ פְ נֵיהֶ ם וְלֹא שָׁ מְ עוּ בְ קוֹלִ י וְלֹא

הָ לְ כוּ בָ הּ: (ירמיהו פרק ט ' פסוק ים -יא ).יב

ומה קרה בשואה?

כאן נקרא על תפילת תודה לקדוש ברוך הוא

מתוך הספר "לאן" של הרב אביגדור מילר זצ – "ל

על השואה וסיבותיה –

מברלין פרץ זרם ההתבוללות, הרפורמה

השחיתה את המוני העם. יהדות אירופה שקעה

באופן שלא היה כמוהו קודם לכן בהיסטוריה…

מאחר ויהודי גרמניה החריבו רוחנית את בתי

הכנסת שלהם על ידי הרפורמים ובחיקוי לכנסיות

הנוצריות, הרסו ושרפו הגרמנים את בתי הכנסת

בכל רחבי גרמניה "ב ליל הבדולח". לראשונה

בדברי ימי ישראל, חדלו נשים לכסות את שערן

לכן גילחו אותן הגרמנים במחנות המוות. מאחר

וזלזלו במעלת הלבוש הצנוע וחיקו את מלבושי

הגויים, הם הוצעדו עירומים לתאי הגזים…

והיום

באמריקה 6 מליון יהודים ושיעור ההתבוללות שם

הוא %60" וַיִּקְ חוּ אֶ ת בְּ נוֹתֵ יהֶ ם לָהֶ ם לְ נָשִׁ ים וְאֶ ת

בְּ נוֹתֵ יהֶ ם נָתְ נוּ לִ בְ נֵיהֶ ם וַיַּעַ בְ דוּ אֶ ת אֱלֹקֵ יהֶ ם:"

(שופטים ג ו ). ובארץ 5.6 מליון יהודים ומחציתם

חילונים, וזה גם שואה כי זה מנתק את היהודי

מהקב"ה, ממקור החיים שלו , מהנצח שלו.

 

כתוב בתורה שאם אנחנו הולכים בדרך התורה –

לא יהיה עוני, כולם יהיו בריאים, אין אסונות

וכולם נפטרים בשיבה טובה.

"וַֽעֲבַ דְ תֶּ ם אֵ ת ה' אֱלֹקֵ יכֶם וּבֵרַ ךְ אֶ ֽת לַ חְ מְ ךָ וְאֶ ת

מֵ ימֶ יךָ וַֽהֲ סִ רֹתִ י מַ ֽחֲ לָה מִ קִּ רְ בֶּֽךָ : לֹא תִ ֽהְ יֶה מְ שַׁ כֵּלָה

וַֽעֲקָ רָה בְּ אַרְ צֶ ךָ אֶ ת מִ סְ פַּ ר יָמֶ יךָ אֲ מַ לֵּֽא:" (שמות כג

כה)

אבל הרבה משפחות חיות בעוני, כל יום מתים

מתאונות, מחלות, כל מיני אסונות. מאות אלפים

חולים במחלה, סכרת, לחץ דם וכל מיני מרעין

בישין, ילדים ונערים הולכים לעולמם. אנחנו

מקבלים מכות מכל הכיוונים , ה' שולח לנו סימנים

שאנחנו לא בסדר.

אם יש לנו היום -כל כך הרבה תורה, בתי-כנסת,

ישיבות, בתי-מדרש, חדרים ובתי יעקב, אז איפה

אנחנו לא בסדר?

מידע שניתן לקרוא משפטים מחזקים באמונה

איפה הטעות שלנו?

הבעיה היא שאת המצווה הכי חשובה והכי

אהובה בעיני הקב" ה "אמר לו הקב"ה: אין לך יפה

 מן הצניעות" (מדרש תנחומא, כי תשא )לא אנחנו

לומדים – אבל לא מקיימים! "וּזְכַרְ תֶּ ם אֶ ת כָּ ל

מִ צְ וֹת ה ' וַעֲשִׂ יתֶ ם אֹתָ ם וְלֹא תָ תוּרוּ אַחֲ רֵי לְ בַ בְ כֶם

וְאַחֲ רֵי עֵינֵיכֶם אֲ שֶׁ ר אַתֶּ ם זֹנִים אַחֲ רֵיהֶ ם:" : י"רש

הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, מסרסרים לו את

העבירות, העין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את

העבירות: (במדבר , טו לט). חוסר צניעות גורם

לעבירות, מכשיל את הרבים ומקלקל את

הקדושה של עם-ישראל! ורַבֵּנוּ יוֹנָה כָּתַ ב

באגרת התשובה: " וּצְ רִ יכָה הָ אִ שָּׁ ה שֶׁ תְּ הֵ א צְ נוּעָ ה

וְנִזְהֶ רֶת שֶׁ לֹּא יִסְ תַּ כְּ לוּ בָּ הּ בְּ נֵי אָדָם חוּץ מִ בַּ עְ לָ הּ,

מִ פְּ נֵי שֶׁ הַ מִּ סְ תַּ כְּ לִ ים בְּ פָ נֶיהָ אוֹ בְּ יָדֶיהָ יוֹרְ דִ ין לַגֵּיהִ נָּם,

וְהִ יא עֲנוּשָׁ ה בְּ עֹנֶשׁ על כָּל אֶ חָ ד וְאֶ חָ ד מֵ הֶ ם, מִ פְּ נֵי

שֶׁ הֶ חֱטִ יאָה אוֹתָ ם וְלֹא נָהֲ גָה צְ נִיעוּת בְּ עַ צְ מָ הּ וְנִכְ שְׁ לוּ

בָּ הּ".

 עם ישראל, הקב"ה מצווה אותנו – "קְ דשִׁ ים

תִּ הְ יוּ כִּ י קָ דוֹשׁ ה אֲ נִי ' אֱלֹקֵ יכֶם" (ויקרא )יט הבסיס

"-ל קדושים תהיו" היא הצניעות, ואם אין

צניעות אין קדושה, עוד פעם – אם אין צניעות

אין קדושה.

 אז זה לא מספיק ללמוד מה זה צניעות –

צריכים לקיים אותה ולחיות אותה! "וּשְׁ מַ רְ תֶּ ם

מִ צְ וֹתַ י וַעֲשִׂ יתֶ ם אֹתָ ם ה אֲ נִי ': (ויקרא כב )לא

"ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה" (פרקי

אבות )א

זה לא מספיק ללמוד – צריכים לקיים!

 

"וְהָ יָה מַ חֲ נֶיךָ קָ דוֹשׁ וְלֹא יִרְ אֶ ה בְ ךָ עֶ רְ וַת דָּבָ ר וְשָׁ ב

מֵ אַחֲ רֶיךָ :" (דברים כג )טו מפסוק זה אנו למדים כי

מקום בו יש גילוי ערוה – אין בו קדושה וה' עוזב

אותו. עונש חמור זה לא כתוב בתורה על אף

עבירה אחרת. מי שלא נוהג בקדושה ובצניעות

מאבד את השמירה עליו ועל משפחתו, וגורם

לכך שגם על כלל ישראל פוחתת השמירה כי

ישראל ערבים זה לזה.

סגור לתגובות על בית המקדש הראשון חרב מפני שלוש עברות

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן