היסוד שעליו עומד העולם

6 באוגוסט 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

אחד מהיסודות שהעולם עומד עליהם הוא \\\"לימוד התורה\\\", כדברי התנא באבות (ריש פרק א\\\') על שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. והקדים בתחילה על התורה להורות לנו כי מעלה זו עולה על כולנה, וכמו שאמר התנא תלמוד תורה כנגד כולם, וכן בברכות (לב:) נאמר ארבעה צריכים חיזוק, תורה וכו\\\', והראשון מהארבעה הוא תורה, וזאת כדי להראות לנו כמה חשובה התורה שבכל מקום היא קודמת, שתכלית ירידת האדם לעוה\\\"ז היא כדי לעסוק בתורה. וכן אמרו גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי (ירמיה לג).
רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת (אבות פ\\\"ב). אמר ר\\\' אלעזר (סנהדרין צט:) כל אדם לעמל נברא שנאמר, כי אדם לעמל יולד (איוב ה) ואיני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר \\\"כי אכף עליו פיהו\\\", הוי אומר לעמל פה נברא. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה, כשהוא אומר \\\"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך\\\" (יהושע א) הוי אומר לעמל תורה נברא. וכתיב \\\"וכל חפציך לא ישוו בה\\\" ואמרו חז\\\"ל בירושלמי ריש פאה, כל העולם כולו אינו שווה לדבר אחד מן התורה, ואפי\\\' כל המצוות אינם שוים לדבר אחד מן התורה. היינו ששכרה כנגד כולן.
{ועיין בערוה\\\"ש שכתב על הירושלמי הנ\\\"ל שאין לשאול דא\\\"כ במצוה שא\\\"א לעשותה ע\\\"י אחרים למה מפסיקין מן התורה לקיים המצוה? דזהו ודאי דתורה בלי מצוות לאו כלום הוא, וכל מי שאין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו, ותכלית התורה היא ללמוד וללמד לשמור ולעשות, אבל כשאפשר לעשות ע\\\"י אחרים, מצות לימוד תורה גדול מהמעשה (הלכות ת\\\"ת סי\\\' רמו ס\\\"ב).}
רוצה להזמין כתיבת ספר תורה כנס

עיקר ההצלחה תלויה עד כמה רוצים להצליח
כתוב בחז\\\"ל כתר כהונה ניתן לאהרן ולזרעו, כתר מלכות ניתן לדוד המלך ולזרעו, וכתר תורה מונח בקרן זוית כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, ומשמע שלגבי תורה צריך לבוא וליטול, ומאידך אמרו חז\\\"ל על הפסוק, \\\"אדם כי ימות באהל\\\" (במדבר יט, יד) שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ומוכח דאין התורה באה בקלות ולא סגי בנטילה.
ונ\\\"ל שחז\\\"ל דקדקו בלשונם ואמרו כל \\\"הרוצה\\\" ליטול, הכונה שעיקר ההצלחה תלויה ברצונו של האדם, שאם יש לו רצון וחשק ממילא הדבר יבוא בצורה קלה בבחינת \\\"ליטול\\\", אולם באמת כדי לקנות את התורה שיתקיים תלמודו בידו צריך שימית עצמו עליה, ואם יעשה זאת בחשק ורצון לא ירגיש בקשיים (קובץ לוית חן, עמ\\\' קע).


התנאי להרגשת מתיקות בתורה
וכדי לזכות לחשק ואהבה בלימוד התורה, כותב הגר\\\"א (אבן שלמה פ\\\"ו) שאם יקבל על עצמו עול תורה רק אז ירגיש בה מתיקות וע\\\"י זה ישיג אהבת התורה ויהיה לו חשק ללמוד. והיינו שא\\\"א להרגיש במתיקות התורה אלא ע\\\"י שיעסוק בתורה בכל כוחו וחשקו, ויתאמץ לעמול בה, הן מבחינה פיזית, והן מבחינה רוחנית בעיון היטב, וכשהאדם מקבל חשק בלימוד, אז כל הלימוד נראה אחרת, מוכנים להשקיע, ישנה הבנה ברורה יותר בלימוד, מרגישים סיפוק מהלימוד, קמים בבוקר לעבודת ה\\\' בשמחה, ולכן ככל שיתאמץ ויקבל על עצמו עול התורה, כך יגדל החשק והאהבה בלימוד התורה.
ומי שלא קיבל על עצמו עול התורה, לעולם לא ירגיש במתיקות התורה, וכדברי הגר\\\"א שאם מקבל על עצמו עול התורה רק אז ירגיש במתיקות התורה, ומימלא אותם שלא קבלו עול התורה על עצמם ולא עמלו בתורה כדבעי, ואומרים שמרגישים מתיקות בתורה, אינו אלא דמיון שווא, שהרי כדי להרגיש מתיקות בתורה צריך שיהיה ראשו ורובו בתורה, ורק אז ירגיש את המתיקות שדיברו עליה רבותינו.

סגור לתגובות על היסוד שעליו עומד העולם

מאת:

פרסם באתר כ - 3 מאמרים.

.