חינוך ילדים – הילדים שלנו אינם קנין שלנו לעשות בהם כרצונינו

29 ביולי 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה חינוך ילדים

דברי תורה בעניין חינוך ילדים

כל החינוך שאנו חייבים לתת להילד הוא מצוה ממצות התורה ואנו צריכים לעשות זה רק מטעם מצות ד' ית' ולא מטעמים ורצונות גשמיים שלנו,

כי הילדים שלנו אינם קנין שלנו לעשות בהם כרצונינו אלא הם פקדון לנו והם שייכים לד' ית' והוא הבעלים שלהם, ואנו האחראים עליהם לעשות בהם כרצון אדונינו ואדוניהם, וגם אנחנו עבדי ד' אנחנו כמש״כ (ויקרא כ״ה נ״ה) כי … עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ד' אלקיכם, ולכן כמו שאין לעבד רשות לקח חלק מזמנו לעבוד בו ע״מ להרויח עבור עצמו כי מה שקנה עבד קנה רבו כמו״כ אין לנו רשות לקחת חלק מזמנינו ולעבוד בו לעצמנו ואין לנו אלא לעשות עבודת בוראינו, ובכל דבר שאנו עושים עלינו לשמור ולהקפיד שיהיה למטרה הנזכר ולהתקרב על ידו לד' ית', ובפרט כשאנו עוסקים בחינוך בנינו יש לזכור את הנאמר שהם איננם רכוש שלנו אלא הם צאן קדשים צאנו של הקב״ה והם מופקדים בידינו ע״מ לשמרם ולרעותם בעבורו ית'.

אך כאשר אנו עושים את תפקידנו כראוי כאו״א כפי דרגתו והשגתו אז לא נאסר עלינו (שאנו במדריגת אנשים בינונים) גם להנות ולקבל נחת מפרי ידינו כמו שהוא הלכה בשאר המצות (לגבי דין מודר הנאה) שהנאת הגוף בהדי מצוה מותר, אבל כל זה אחרי שהמצוה נעשית כראוי בלי למעול בעשייתה והיינו שאנו נותנים להם החינוך שיהיה באופן שאנו מכוונים בזה לקיים בזה מצותינו ותפקידנו ושמטרתה ותכליתה שיצא מזה התקרבות בנינו ובנותינו אליו ית'. (ולא שיהיה כונתינו שיצא מזה תועלת עבורינו לקבל מהם נחת).

(מתוך מאמר כי אתה אבינו)

ב

חינוך איננו דבר גשמי

ההצלחה של החינוך זה דבר רוחני לא דבר גשמי היום מבינים שמצות חינוך זה דבר הגיוני, זה דבר מקצועי שצריכים ללמוד

 

ולהתמחות לדעת איך לעשות את זה אבל זה לא כך כי אם אין לנו את ההשקפה והדרך הנכון במצות החינוך ע״פ התוה״ק אפילו אם יפעול ע״פ המומחיות היותר גדולה בעולם איננה שוה כלום.

הכלל של מצות החינוך הוא לדעת שהעיקר מה שאנחנו צריכים לפעול בחינוך זה המצוה לקיים מצות חינוך ובזכות שאנחנו מקיימים מצות חינוך זה כמו לחיצה על הכפתורים ועי״ז הקב״ה מעלה את הילדים שלנו הקב״ה מכניס את החינוך שאנחנו מחנכים אותם בתוך הלב שלהם, ובלי זה א״א בשום פנים ואופן להצליח, ולכן גם אחרי שאדם עושה את שלו לפי מצות התוה״ק יש לו גם להתפלל לד' על הצלחתם, וכמו שמצינו גם לגבי לימוד התוה״ק שאמרו חז״ל (נדה ע':) מה יעשה האדם ויחכם יבקש ממי שהחכמה שלו שנאמר כי ד' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה כלומר שאפילו אחרי שאדם ילמד כראוי ויעמול בה עד כדי שימית עצמו עליה שלכאורה היה צריך תומ״י להחכם בחכמת התוה״ק שהרי הוא כבר יודע ומבין את הכל בכל זאת עדיין לא ישיג את אמתה של תורה אא״כ יהיה לו סע״ד וזה ישיג דוקא ע״י תפלה, ולכן אמחז״ל שא״א להחכים בחכמת התורה בלי שיוסיף גם תפלה, ואם כך הוא בדבר שאדם צריך לפעול אצל עצמו ובדבר שיש לו רצון אליה אם כן בן בנו של ק״ו כאשר צריך לפעול אצל הזולת דהיינו להכניס לימוד התורה וקיום המצות אצל הילד (ומכש״כ כשגם הרצון חסר אצל הילד וצריכים גם זה להכניס ללבו) איך אפשר לאדם בכח עצמו לעשותה, ובפרט לפי האמור שזה לא דבר גשמי אלא דבר רוחני שמיימי, לכן בודאי שאין שום כח גשמי והגיוני בעולם שיוכל לפעול אותה ואין לנו אלא לפנות אל ד' ית' ולבקש ולהתחנן מלפניו על עמו ונחלתו שיעזור להם.

והנה זה שנאמר שיש לאדם להתפלל אפילו על עניני עבודת ד' וקיום מצות צריך ביאור הלא אמרו חז"ל (מגילה כ״ה.) הכל ביד״ש חוץ מיר״ש א"כ משמע מזה שבעניני יר"ש עלינו לעשותה בכח עצמנו לבד א״כ איך אפשר לנו לבקש על זה בכלל. אמנם כוונת חז"ל שתלוי בידי אדם לבד היינו כל זמן שעדיין לא עשה האדם כפי יכלתו כל מה שבכוחו לעשות אבל אחרי שאדם עשה כפי יכלתו נשאר תמיד חלק שאין ביד האדם לגמור ועל זה יש לו הזכות לבקש שישלים לו ד' ית' את מה שאין בידו.

וכמוייכ לענינינו בחינוך אם לאדם יהיה לו זכות קיום המצוה אז יש לו הזכות לקבל הענין מאת ד' ע"י תפלתו אבל בלי זכות המצוה אפילו אם יעשה כל מה שביכלתו ע"פ הגיונו אין בזה כלום.

ולכן אין לנו בזה ענין מומחיות כלל אלא תלוי אם יעשה המצוה כראוי כמו שמבוקש מאתנו ע״פ התוה״ק וא״א להבעל מקצוע בחינוך למסור לנו הדרך הנכון בזה ע״פ הגיונו בין אם הוא גוי או להבדיל יהודי כי מצות התוה״ק לא נקבעה ע״פ הגיון האנושי שא״כ לא היה צריך משה רבינו לקבלם מאת ד' ית' מן השמים אלא היה יכול משה רבינו בעצמו לקבוע את מצות התורה כי אין חכם הגיוני בעולם יותר ממשה רבינו שכל חכמי העולם לא יגיעו בהגיונם לאפס קצהו לחכמת הגיוני של משה רבינו, אלא כמו שנאמר שהתורה ומצותיה הם ענינים רוחניים לגמרי ורק נתלבשו תוך עשיה מסויימת שקבע הבורא ב״ה לפי רצונו ית', ועל כן אין לשאול ולהתיעץ בזה אלא ממי שחכמתו ובינתו בענין קיום המצוה נלקח אך ורק מהתוה״ק בלי שום תערובת דבר אחר ח״ו

(מתוך עצרת חינוך)

מזוזה בבית זו שמירה לילדים ולך ולחינוך הילדים שלך בבית קרא כאן על מעלת המזוזה – תוכל לקרוא על מעלת המזוזה – זכות מצוות מזוזה – ברכה על מזוזה

סגור לתגובות על חינוך ילדים – הילדים שלנו אינם קנין שלנו לעשות בהם כרצונינו

מאת:

פרסם באתר כ - 29 מאמרים.

.